معرفی مدیران و سرپرستان

نام و نام خانوادگیسمتتلفن تماسایمیل
محمد داوودیرئیس هیات مدیره

m.davoudi@pasokhco.com

سید مرتضی علوینایب رئیس هیات مدیره

alavi@pasokhco.com

حمید احمدیانمدیر عامل و عضو هیات مدیره

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۶۶

h.ahmadian@pasokhco.com

علی رضا امیریانمدیر مالی اداری

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۷۲

a.amirian@pasokhco.com

مجید ریاض الحسینیرئیس دفتر مدیریت
سرپرست پشتیبانی
سرپرست انتظامات

۰۸۶۴۵۲۵۳۵۳۵

m.riaz@pasokhco.com

مهرداد اسدیمدیر تولید و تعمیرات

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۷۸

m.asadi@pasokhco.com

کریم دارابیسرپرست کنترل کیفیت

۰۸۶۴۵۲۵۳۵۳۶

k.darabi@pasokhco.com

سید عباس موسویسرپرست انبار

۰۸۶۴۵۲۵۳۶۵۳

a.mousavi@pasokhco.com

امیر ایمانیسرپرست تولید و تامین کالا

۰۸۶۴۵۲۵۳۶۵۲

a.imani@pasokhco.com

خانم زندیفروش

۰۲۱۸۴۳۱۵۱۳۱

s.zandi@pasokhco.com

رضا فرزندیسرپرست شعب استانی

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۷۵

r.farzandi@pasokhco.com