تقدیر از شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی به عنوان شرکت برتر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن و ابزار آلات

از شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی به عنوان شرکت برتر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن و ابزار آلات تقدیر به عمل آمد.