بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ایی سداد از شرکت پاسخ

اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ایی سداد از توانمندی های شرکت پاسخ بازدید به عمل اوردند و نیز از نزدیک در جریان برگزاری اموزش خودپرداز که توسط شرکت پاسخ برای نیروهای آن شرکت در حال برگزاری می باشد قرار گرفتند.