ارزش‌های سازمانی

کرامت انسانی: احترام به عقاید و حقوق فردی و اجتماعی، صداقت و شفافیت درگفتار و کردار در تعامل با کلیه ذینفعان نوآوری: ترویج خلاقیت و نوآوری و ارتقای سطح دانش سازمان تعهد و مسئولیت پذیری: اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری و وفاداری نسبت به اهداف، منافع و منابع سازمان کارگروهی: کارگروهی و مشارکت در راستای همگرایی، […]

معرفی شرکت

  کاتالوگ و معرفی شرکت