• شرکت خوارزمی به عنوان یکی از پیشگامان عرصه تجهیزات بانکی، اقدام به ارائه سایه بان خودپرداز با ویژگی

    های زیر نموده است:

کاتالوگ سایه بانسایبان خودپرداز