ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

کرامت انسانی:
احترام به عقاید و حقوق فردی و اجتماعی، صداقت و شفافیت درگفتار و کردار در تعامل با کلیه ذینفعان
نوآوری:
ترویج خلاقیت و نوآوری و ارتقای سطح دانش سازمان
تعهد و مسئولیت پذیری:
اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری و وفاداری نسبت به اهداف، منافع و منابع سازمان
کارگروهی:
کارگروهی و مشارکت در راستای همگرایی، هم افزایی و نتیجه گرائی
شایسته محوری:
بکارگیری کارکنان و شرکای تجاری توانمند، متخصص و متعهد به اصول و قوانین
مشتری مداری:
پاسخگویی به خواسته های مشتریان و پیشی گرفتن از انتظارات آنها