معرفی مدیران و سرپرستان

نام و نام خانوادگیسمتتلفن تماسایمیل
سید مرتضی علویرئیس هیات مدیره

alavi@pasokhco.com

سید جواد قاسمینایب رئیس هیات مدیره

j.ghasemi@pasokhco.com

احسان مسئله گومدیر عامل و عضو هیات مدیره

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۶۶

e.masalegoo@pasokhco.com

مهرداد اسدیمعاونت تعمیرات و پشتیبانی

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۷۸

m.asadi@pasokhco.com

مهیار گرمهمشاور توسعه کسب و کار و توسعه محصول

m.garmeh@pasokhco.com

علی رضا امیریانمدیر مالی

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۷۲

a.amirian@pasokhco.com

مجید ریاض الحسینیمدیر پشتیبانی اداری

۰۸۶۴۵۲۵۳۵۳۵

m.riaz@pasokhco.com

امیر ایمانیمدیر تامین کالا

۰۸۶۴۵۲۵۳۶۵۲

a.imani@pasokhco.com

رضا فرزندیرئیس تعمیرات مرکزی و شعب استانی

۰۸۶۴۵۲۵۳۷۷۵

r.farzandi@pasokhco.com

سید عباس موسویرئیس انبار

۰۸۶۴۵۲۵۳۶۵۳

a.mousavi@pasokhco.com

کریم دارابیسرپرست مدیریت تضمین کیفیت

۰۸۶۴۵۲۵۳۵۳۶

k.darabi@pasokhco.com

خانم زندیفروش و امور مناقصات

۰۲۱۸۴۳۱۵۱۳۱

s.zandi@pasokhco.com